Home

Kosteloos bomen en heesters

Honderden mensen die dicht bij de windmolens wonen, krijgen dit jaar kosteloos bomen en heesters aangeboden.
Meer informatie klik hier.

Energietransitie

Eind 2015 maakten bijna 200 landen in Parijs afspraken over het klimaat. Er werd afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet worden teruggedrongen. Hiermee willen we voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5 graden celcius opwarmt.

Klimaatakkoord en energietransitie

Het Nationale Klimaatakkoord (2019), hierna: Klimaatakkoord, is de Nederlandse uitwerking van de afspraken uit Parijs. Het Klimaatakkoord is een samenwerking tussen het Rijk, het bedrijfsleven, de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties. Het gezamenlijke doel is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen ten opzichte van 1995: 49% minder uitstoot in 2030 en 95% minder uitstoot in 2050. Een van de manieren om dit te bereiken is fossiele brandstoffen zoals aardgas en bruinkool te vervangen door duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Om deze overstap te maken is een energietransitie nodig; we gaan op een andere manier energie opwekken en gebruiken. De ruimtelijke invulling en uitvoering van deze opgave gebeurt grotendeels lokaal, door decentrale overheden, lokale bedrijven en inwoners. De energietransitie is een grote opgave en slaagt alleen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Stichting WindCent

Stichting WindCent is in 2017 opgericht in samenwerking met de gemeente Zundert. Het doel van de stichting is om de energietransitie in de gemeente Zundert aan te jagen en te versnellen. Meer informatie over stichting WindCent is hier te vinden.

Lokale Energie Agenda (LEA)

De gemeente Zundert en Stichting WindCent hebben samen de Lokale Energie Agenda opgesteld. Meer informatie en de LEA zijn hier te vinden.

Regionale Energiestrategie (RES)

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk te brengen is aan 30 regio’s in Nederland opdracht gegeven op een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Per regio bekijken gemeenten, provincies en waterschappen de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen, grootschalige energieopwekking en energiebesparingsmogelijkheden.
In de gemeente Zundert doen we dit met 15 andere gemeenten, twee waterschappen, de provincie en Enexis. Meer informatie over de RES is hier te vinden.